Testování VKM 6

Odkazy ke stažení


Videonávody Začínáme s VKM

Videonávody DTM a 3D

Videonávody GP

Videonávody Zábory


Hlášené problémy a návrhy na vylepšení

 • k novým parcelám se přiřazuje kód kvality výměry 2 i přesto, že má být 0
 • funkce rozdělení plochy na části by neměla vytvářet body s nulovými souřadnicemi polohy
 • chybná práce s atributem "metoda" u seznamů souřadnic staršího typu ".XYZ"
 • při šrafování tlačítkem "Bod v ploše" rovnou nabízet šrafování další plochy
 • načítání buněk z DXF
 • pojmenování souborů podle požadavku katastru VKM - GP - Tabulky Excel - ideálně do PDF
 • změnu hesla pro dálkový přístup uložit současně pro WSDP i WSGP, pokud jde o jednoho uživatele

Další cíle

 1. výpočetní protokol výměr pro GP
 2. DTM - GAD a editorství
 3. aktualizace pro projekty pozemkových úprav

VKM 6.0.4.0 (18.6.2024)

 • nové funkce pro DTM
  • požadavek na výdej dat z DTM pomocí ohrady ve výkrese
  • upraveno zobrazení atributů prvků a základní atributová kontrola
  • přidány elementy doplňkových informací JVF
  • doplnění chybějících výšek z DMR-5G
  • export textových entit představujících výšky do souboru formátu DMR

VKM 6.0.3.5 (6.6.2024)

 • podepisování GP s tokeny - vyřešen problém s výběrem certifikátu při souběhu více platných certifikátů s podobným jménem
 • druhá úprava XLS šablon pro GP - náhrada dříve přehlédnutých výskytů slov "úředně oprávněný"
 • editor DTM - importy bodů, upravy vzhledu prvků, interpolace výšek

VKM 6.0.3.4 (24.5.2024)

 • podepisování GP s tokeny - dialog pro zadání PIN
 • DMR-5G - import velkého počtu bodů z texťáku bez čísla bodu (viz. video)
 • úprava exportu VFK, aby se vyexportovala značka kultury nahrazující původní značku "role (orná)" - předtím docházelo náhodně k tomu, že se nevyexportovala
 • úprava exportu a importu VFK, aby se při reimportu správně načetla zančka 4.24 vodní dílo
 • zábory - odstraňování případných vnitřních ploch (ostrovů) uvnitř břemen a SO

VKM 6.0.3.3 (16.5.2024)

 • úprava XLS šablon pro GP - výskyty slov "úředně oprávněný" nahrazeny slovem "autorizovaný"
 • oprava spuštění funkcí z menu VKM > POZEM > Excel > DBF pro PÚ
 • Zábory - úpravy pro dodatečnou editaci výkresu ZABOBJ, opravy mezer a řazení elementů ve VFZE
 • DTM - editace stávajících prvků výkresu, export do JVF

VKM 6.0.3.0 (25.4.2024)

 • GP - podpora nové verze WSGP 2.10 (viz. video Novinky k WSGP)
  • nová funkce stahování sestav LV pro dotčené parcely
  • odevzdání GP bez přílohy žádosti
  • kontrola verzí SW pro podpisy a odkazy ke stažení
 • při importu VFK doplněna značka pro vodní dílo
 • DTM úpravy (viz. video Seznámení s DTM)
  • rozlišení stavu prvků - refenenční data / změny
  • podpora importu verzí JVF 1.4.2.1 a 1.4.3
  • import bodů ZPG do seznamu souřadnic
 • záborové elaboráty
  • oprava zamrznutí zpracování na velkých datech, zrychlení na 1/3 času
  • oprava umožňující instalaci VKM do adresáře "Program files"

VKM 6.0.2.4 (8.3.2024)

 • výměry BPEJ a jiné - nová oprava plochování řešící chybu při vypouštění bodů v přímce
 • obecný import GML - analýza a barevné rozlišení různých typů prvků
 • záborové elaboráty
  • doplněny výstupy do tabulek: REK_uzemni_jednotky a REK_majetkopravni
  • oprava importu břemen z VFZE

VKM 6.0.2.3 (29.2.2024)

 • výměry BPEJ - oprava plochování, kdy se některá čísla BPEJ nezpracovala
 • záborové elaboráty - zpracování břemen včetně čísla stavebního objektu
 • 3D pohled - základní kreslení linií spojováním bodů ve 3D
 • drobné opravy
  • nastavení aktuálního čísla kú. při vytváření místopisů
  • analýza výkresu - obnova tabulky po úpravě vlastností prvku

VKM 6.0.2.2 (14.2.2024)

 • tisk s nastavitelnou průhledností rastrového podkladu WMS, např. ortofoto
 • oprava ve funkci "vkládání paralelních linií" - načtení naposledy použitých hodnot odsazení
 • panel nástrojů GP - tlačítko pro export VFK nasměrováno na funkci "součásti GP"
 • zkrácen limit při spouštění VKM - čekání na nedostupný server Gview při výpadku služeb
 • WMS - přepracování HTTP komunikace se serverem - umožňí do budoucna připojit nové WMS služby
 • nastavení zobrazení
  • oprava velikosti fontu a ikon podle nastavení měřítka obrazovky ve Windows
  • nová možnost zvětšit uživatelské rozhranní v menu "Výkresy > Nastavení > Větší font a ikony"
  • vylepšení funkce "Výkresy > Nastavení > Monitor - úprava měřítka" pro nastavení odečítání skutečných rozměrů na obrazovce

VKM 6.0.2.0 (19.1.2024)

 • 3D okno - zobrazení a pohyb ve 3D - viz. videonávod
 • Vstup bodů z G-Net - oprava formuláře nastavení
 • vylepšení funkce "VKM - Import z VKD" - možnost sloučit více výkresů najednou
 • GP, katastr
  • nový panel nástrojů pro rychlý přístup k funkcím zpracování GP
  • oprava chyby exportu seznamu souřadnic do excelu
 • záborové elaboráty
  • oprava kontroly duplicit - překryvu různých typů záborů
  • export výkresu do DGN - doplněn předpis "zaborexp.fed" o nové typy prvků
  • export majetkoprávní tabulky C3 2024 na formuláři editoru VFZE

VKM 6.0.1.8 (15.12.2023)


VKM 6.0.1.5 (5.12.2023)

 • revize WMS služeb, úprava nebo smazání neplatných URL adres
 • záborové elaboráty - oprava zpracování stavebních objektů

VKM 6.0.1.4 (4.12.2023)

 • oprava exportu do VFK (odebrání "byte order mark" ze začátku VFK souboru)
 • oprava URL pro stahování RUIAN XML z menu: "Výkresy > Přehled KÚ > ČÚZK > Stáhni XML z RÚIAN"
 • oprava importu MDB z RUIAN XML do výkresu
 • doplnění skutečného ID parcel při nahlížení do KN nad výkresem importovaným z RUIAN XML

VKM 6.0.1.3 (30.11.2023)

 • nahlížení do KN - oprava funkce uložení MDB souboru včetně skutečného ID parcely
 • záborové elaboráty
  • upraveno zakádání projektu ZE, minulé zpracování se zálohuje
  • doplněny vazby parcel GP na dosavadní parcely
  • rozřazování GP parcel do více GP
  • výstup ploch PZE a GP parcel do VFZE

VKM 6.0.1.2 (23.11.2023)

 • geometrické plány
  • exporty VFK - oprava kódování UTF-8
 • záborové elaboráty
  • kontrola duplicit vymezení záborů
  • editor VFZE - více drobných úprav a oprav, rozlišení parcel PKN, PZE, GP
  • integrace do správce zakázek
 • digitální technická mapa
  • import JVF DTM zatím bez editace atributů, DB model už je zhruba připraven
  • vytvořena symbologie pro plochy odvozených dat ZPS

VKM 6.0.1.1 (9.11.2023)

 • nová funkce pro import GML souborů v nabídce "Výkresy > Import > GML obecně"
 • tvorba GP - Plochování - průběžné ukládání zadaných uživatelských výměr
 • oprava spuštění funkce "VKM > Výkres KN > Kontrola vazeb KN"
 • zesílení zvýraznění výběru ve výkrese
 • zábory - zpracování břemen v sedmi vrstvách, ochr.pásma a hranice lokality
 • import a export kompletních dat VFZE

VKM 6.0.1.0 (31.10.2023)

 • oprava zadávání středu pohledu (Pohled > Změna pohledu > Souřadnice středu okna)
 • oprava chyby v "Nahlížení" - hledání stavebních parcel v kú. s jednotným číslováním
 • správce zakázek - rozlišeny typy zakázek GP a záborové elaboráty
 • funkce "Služby > Porovnnání bodů" doplněna o testování odchylek podle vyhlášky, přílohy 13.4 b, 13.7 b
 • barva výplně břemen změněna na 12, aby byla stejná jako barva obrysu
 • zábory - doplnění stavebních objektů do DB tabulky k výkresu ZABOBJ
 • editor VFZE - k prvnímu testování čtení a zápisu výměnného formátu záborů podle směrnice ŘSD C3

VKM 6.0.0.20 (13.9.2023)

 • Výměra GPU - opraven výpočet - nezávisle na KK se použije poloha bodů, pokud existuje
 • WSGP
  • přihlašovací údaje - rozšířeno pole e-mailová adresa na 250 znaků
  • ZPG - podpis JSignPDF - řešení rozpoznání certifikátu s českou diakritikou
  • formulář účastníka řízení - seřazení polí při použití klávesy TAB
 • formulář "Vyhledání objektu kresby" - při otevření se zaktivní editační pole + drobné opravy
 • oprava překlepu v šabloně XLS: "VKM6\TemplateXLS\SrovNeres.xls"
 • zábory - mazání prvku včetně připojené DB informace pro výkresy trvalých a dočasných záb.
 • Správce zakázek - odlišení souborů Excel a zápisníků ZAP a ASC

VKM 6.0.0.19 (23.8.2023)

 • Tvorba GP
  • zohlednění kvality výměry, zobrazení výměry obrazu i GPU u nových parcel
  • oprava zobrazení textů vyhlášky ve výkazu dosavadního a nového stavu
 • Zábory dopravních staveb - základní oprava funkčnosti
 • WMS služby
  • WMS INFO - tlačítko je žlutě podbarveno, pokud je pro zapnutou WMS funkce dostupná (služba musí podporovat "GetFeatureInfo")
  • přidána nová WMS - LPIS díly půdních bloků (k výběru pro tlačítko rychlé volby)
  • oprava chování při přepínání WMS - zobrazení a skrytí zdroje dat, používání tlačítek F9, F10, F12
  • oprava chování při nedostupnosti WMS
  • změna popisku WMS služeb ve správci zdrojů
 • opravena funkce Topologie - Plochy v parcelách
 • opraveny rozměry formuláře Body dílů GP při změněném měřítku nastavení obrazovky

VKM 6.0.0.18 (6.8.2023)

 • Referenční připojování DXF
  • oprava načítání textů, automatické rozpoznání kódování UTF-8
  • oprava načítání vrstev - zkrácení dlouhých názvů vrstev
 • Opraveno připojování referenčního seznamu souřadnic TXX
 • Pro výstupy místopisů PPBP ze seznamu souřadnic nastaveno požadované kódování UTF-8
 • odevzdávání GP - opravy k podpisům a odesílání ZPG a ZDP

VKM 6.0.0.17 (7.7.2023)

 • protokoly - opraveno chybné oddělování řádků, které způsobovalo problémy při čtení některými textovými editory
 • odevzdávání GP - opraveno zadávání TSA údajů ověřovatele a chyby v zobrazování
  ZPG řízení
 • správce zakázek - ošetřen stav, kdy uživatel omylem smaže konfiguraci adresáře zakázek

VKM 6.0.0.16 (30.6.2023)

 • zrušili jsme požadavek na ověření testovacího uživatele, proto VKM může běžet bez připojení k internetu
 • opraven chybný výpis WSGP PM řízení v případech, kdy byla smazána nebo přejmenována složka zakázky
 • opraveno spouštění funkcí z nabídky: VKM > Výkres KN > ZN kultur z KN

VKM 6.0.0.15 (29.6.2023)

 • opravena chyba bránící exportu DB údajů do Excelu
 • automatické úpravy všech listin pro řízení ZPG/PGP - konverze do PDF/A, podpis a čas. razítko, zabalení
 • oprava úniku v paměti ve formuláři Hledání adresního bodu

VKM 6.0.0.14 (19.6.2023)

 • opraven export do DGN podle TXT předpisu, který mohl vynechávat některé texty
 • testování konverze a podepisování PDF GP pro řízení ZPG/PGP

VKM 6.0.0.13 (13.6.2023)

 • oprava chyby při formátování časového údaje, která nastávala, pokud má uživatel ve Windows nastaven formát krátkého data " 5. 4.2017"

VKM 6.0.0.12 (9.6.2023)

 • WMS služba "Bodové pole" upravena, aby nezobrazovala ZABAGED (pro zrychlení načítání)
 • před stažením VFK souboru z WSGP se zobrazí upozornění, uvádějící zakázku, do které se soubor stahuje
 • opraven export do DGN výkresu - nevykreslovaly se oblouky a buňky složené z oblouků
 • oprava chybného přednastavení číselné řady pro nové body po importu VFK

VKM 6.0.0.11 (25.5.2023)

 • první verze přístupná k veřejnému testování
 • migrace kódu do nového vývojového prostředí
 • upraven přístup k WMS službám
 • zpřístupněno hledání parcel a adresních bodů v RÚIAN
 • správce zakázek - manažer souborů používaných ve VKM
 • přepracován proces zpracování WSGP PM řízení
 • zavádí se možnost založit WSGP ZPG řízení
 • opraven výpočet ploch bonit
 • další drobné opravy