Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Geodetický nástroj VKM pro práci s digitálními mapami

Co je program VKM? 

Geodetický program určený pro 

  • práci s digitální vektorovou a rastrovou mapou,
  • automatizovanou tvorbu geometrických plánů, 
  • výpočty a dopočty souřadnic podrobných bodů i bodového pole. 

(Podrobněji viz funkce VKM.)


Exaktně spolupracuje s Výměnným formátem Katastrální Mapy (VKM), ale může pracovat s rozličnými variantami Vektorových či Katastrálních Map

Podporuje základní grafické funkce, tzn. umožňuje použití referenčních výkresů, a to jak digitálních výkresů rastrových (BMP, RLE, TIF, CIT, COT, PNG, SID, ...), tak výkresů vektorových (DGN, DXF, SHP, VKD, GMP, OBR atd.) včetně seznamů souřadnic různých formátů a formátu vlastního. Podporuje také zobrazení vlastního datového formátu VKD, který lze také editovat. Kromě uvedených formátů umožňuje zobrazení tzv. registrovaných výkresů (skupina referenčních výkresů se vzájemnými vazbami), bodovou databázi (zobrazení obsahu jakékoliv databáze obsahující objekty, které lze lokalizovat pomocí rovinných pravoúhlých souřadnic).   K vektorovým výkresům lze připojit libovolnou databázi pomocí propojovacích položek (Link, MSLink) a vytvářet SQL dotazy a jejich výsledky sledovat v grafickém zobrazení (anebo naopak). Lze samozřejmě připojit databáze SPI s různými variantami dotazů na údaje KN. 

Každý výkres může být připojen s vlastní dynamickou transformací, tzn. že výkres v jednom souřadnicovém systému může být zobrazován do obrazového prostoru jiného souřadnicového systému (Stabilní katastr do S-JTSK, atd.). To lze učinit pomocí explicitně zadaných transformačních klíčů (které lze ukládat do registračních souborů), nebo zadáním posunu a rotace, nebo identickými body. Transformace může být shodnostní, podobnostní, nebo afinní.


Při vlastní tvorbě digitálních map program podporuje digitalizaci ze skenovaných či jinak získaných rastrů (myší, funkce Lupa) i digitalizaci z map digitizérem (např. KAR). Digitalizace může probíhat současně při vektorizaci. Je přitom preferováno "chytání" za blízké body, čímž se vylučují zdroje možných topologicky nečistých dat. Při úpravě či kresbě uživatel nemusí hlídat vrstvy a barvy atd. Stačí pouze správně zadat označení zobrazované entity podle tabulky nabízených typů objektů mapy. Program sám pro daný typ objektu zvolí grafické atributy objektu. Tyto atributy je možno v odůvodněných případech dodatečně měnit či upravovat. Správně zadané významové atributy podmiňují možnosti automatizovaných analytických a topologických funkcí. Mezi ně patří též více či méně automatizovaná tvorba geometrických plánů. Míra automatizace záleží na úrovni výchozího stavu digitální mapy (DKM umožňuje plnou automatizaci, KMD téměř plnou, ale s nutností některé údaje ručně korigovat, v ostatních případech záleží na použité technologii a typu geometrického plánu). 

Práci v katastru usnadňuje funkce automatického dělení parcely zadanou dělicí čárou (i lomenou) v zadaném směru, na díly zadané jako seznam nároků nebo na stejné díly. Řešení břemen umožňuje funkce generující paralelní lomené čáry k zadané linii.

Pro import souřadnic podporuje celou řadu formátů seznamů souřadnic včetně textových a databázových forem. Export souřadnic může být realizován do textových, databázových či grafických souborů. Výpočty souřadnic lze činit dávkově ze zápisníků měření, a také interaktivně prostřednictvím celé řady dopočtových úloh včetně polární úlohy s volným stanoviskem. 

Je podporován import grafických dat z formátu VKM, VFK (výměnný formát), DIKAT, DGN, DXF, SHP a dalších. Exportují se soubory VKM, DGN, a tisky podle potřeby, včetně kresby na perové plotry. Obsahuje řadu analytických funkcí pro soubory DGN. Pro usnadnění tvorby výstupů je k dispozici komfortní průvodce tiskem, který dovoluje definovat rozměry tiskové plochy a na ni umísťovat různé pohledy na grafiku a další grafické prvky nutné pro finalizaci tisku.

Práce s rastrovými mapami spočívá  v jejich importu, čištění, ořezávání dle kladu mapových listů či obecně, základní editaci a transformaci.

Součástí produktu je rovněž podpora výpočtů PBPP integrovaným modulem G-NETWM.

Doporučený hardware je Pentium 400 MHz, 128 MB RAM bez zvláštních nároků na grafickou kartu, dostatek místa na disku.

 


 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 09.01.2007 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů