Program VKM - podrobnější popis funkcí

Hlavní stránka VKM Ceny G-VIEW  Aktuálně

 

Úvodní informace

Tato stránka obsahuje dodatečné podrobnější informace o funkcích produktu VKM (základní informace je zde). VKM je geodetický nástroj pro základní geodetické výpočty, tvorbu a úpravu digitálních map, včetně tvorby geometrických plánů, pozemkových úprav a tvorby účelových GIS. Následující tabulka je strukturována podle obvyklých oblastí zájmu geodeta.

Funkce Popis
Zobrazení grafických dat Je možné pasivní zobrazování grafických dat, a to jak souborů vektorových, tak i rastrových. 

Rastrové soubory se mohou zobrazovat po předchozím importu do vnitřního rastrového formátu, který je navržen tak, aby zobrazení kladlo minimální nároky na množství přenášených dat a na kapacitu počítače. Podporovány jsou všechny obvyklé formáty.

Z vektorových souborů je možno přímo zobrazovat 

  • soubory používané jinými softwary (přípona DGN, DKM, SHP, DXF), 
  • soubory vytvářeným programem VKM či G-VIEW (přípona VKD, POG, XYZ),
  • soubory používané programy systému MAPA2 a navazujícími (přípony GRN, GMP, OBR, atd.)
  • seznamy souřadnic a tzv. bodové databáze

Pokud je připojen pro zobrazení výkres typu DGN, může být prostřednictvím údaje MSLINK připojena zcela libovolná databáze (nejčastěji DBF), speciálně též databáze údajů SPI (katastr nemovitostí). Databáze SPI je možno připojit také k souborům VKD. 

Zobrazit je možno zároveň více výkresů (souborů). Pro každý připojený výkres je možno nastavit jeho viditelnost a to, zda jeho objekty mají být předmětem úchopu. Podle typu souboru lze nastavit pro každý výkres individuální parametry zobrazení, např. zobrazení vrstev, přemapování grafických atributů elementů atd.

Zobrazení lze realizovat do více oken, přičemž v každém okně mohou být parametry zobrazení jednotlivých výkresů nastaveny jinak. V každém okně lze také nastavit barvu pozadí, natočení pohledu a samozřejmě měřítko, resp. libovolně zoomovat (plynule měnit měřítko a rozsah zobrazovaného území).  

Objekty mapy mohou být identifikovány (úchytem) podle různých variant úchytů.

Seznam souřadnic a výpočty Seznam souřadnic je z hlediska programu VKM pokládán za výkres s tabulkovou prezentací, tzn. že se jednak zobrazuje jako každý jiný výkres, jednotlivé body lze identifikovat, ale také je možno zobrazit tabulku všech bodů seznamu souřadnic s jejich atributy. Seznam může obsahovat buď body s desetimístným číslem (kvůli kompatibilitě na staré seznamy), nebo s dvanáctimístným číslem. Nad seznamem souřadnic je možné realizovat rozličné operace, včetně importů a exportů (textové soubory, DBF soubory, výstup bodování do DGN, DXF, vstup z jiných seznamů souřadnic).

Výpočty se chápou buď jako jedna z možností vstupu do seznamu souřadnic (výpočet dávky z textového souboru zápisníku), nebo interaktivními dopočty. Při vstupu textových zápisníků jsou akceptovány všechny typové úlohy používané v minulosti (např. průsečíky, ortogonální metoda, konstrukční oměrné, atd.). Při ručních dopočtech lze rovněž využít kromě polární úlohy také úlohu ortogonální, průsečíky (přímka, oblouk, odsazení, ...), konstrukční oměrné atd.

Výpočty bodového pole jsou možné s využitím softwaru G-NET/WM, který je součástí dodávky produktu VKM. 

Aktivní práce s vektorovým výkresem Aktivní práci (editaci) je možné vykonávat nad soubory ve vnitřním formátu programu VKM (přípona VKD). Do tohoto formátu je možný import z výkresů s příponami DGN, DKM, VKM, VFK, DXF, SHP, GMP. Pro vytvoření souboru VKD je k dispozici vzorový projekt typu "Digitální katastrální mapa / geometrický plán" obsahující všechny potřebné druhy objektů rozšířené o některé prvky účelových map. Do příslušných formátů je také možný export. Exportovat lze také do jiného souboru typu VKD. Při importu i exportu může proběhnout transformace souřadnic podle požadovaných parametrů. Při exportu lze omezit rozsah výběrem elementů, např. oknem či ohradou.

Přestože vnitřně výkres VKD obsahuje 128 vrstev, při práci se nepracuje přimo s vrstvami, ale se sémantickými atributy elementů (např. hranice parcely KN, ...). Je možné vkládat čáry (polylinie) o libovolném počtu vrcholů, paralelní linie, ploty, popisy (texty), centroidy (parcelní čísla) a měnit jejich atributy, resp. i jejich geometrii. U čar je možné jejich spojování, rozpojování, vypouštění či vložení vrcholů, automatický výpočet křížení čar a automatické spojení čar stejné topologické kategorie.

Existuje řada topologických kontrol, a to kontrola dlouhých a krátkých spojnic, kontrola volných konců, kontrola plochování (uzavřenosti obrazců tvořených čarami téže topologické kategorie), atd. U uzavřených ploch se kontroluje přítomnost právě jednoho výskytu centroidu (parcelního čísla) a nejvýše jednoho výskytu bodové značky kultury. U těchto kontrol jsou k dispozici také nástroje na opravu topologických chyb.

Je také k dispozici kontrola vazeb na databázi SPI (přehled centroidů bez reprezentace v SPI, přehled parcelních čísel nenacházejících se ve výkrese).

Geometrický plán Geometrický plán může být zpracován nad aktivním výkresem (VKD). Důležité je správně nakreslit situaci plánu, a to se správným uvedením sémantických atributů u všech elementů (čar a centroidů). V takovém případě je totiž možné automatizované vygenerování všech tabulek geometrického plánu. Ručně je nutno doplnit pouze nabyvatele, čísla LV, obsah popisového pole. Je možné případně ručně zkorigovat výměry. Tisk geometrického plánu umožňuje řadu variant, včetně tisku výřezu grafiky na jeden papír s tabulkami geometrického plánu.

Při práci s výkresem VKD je možné nastavit 4 předdefinované varianty vzhledu kresby, a to jednak pro DKM, jednak pro GP, a dvě varianty ZPMZ (nastavují se jinak viditelnosti objektů, případně se nastavuje substituce některých mapových značek. Podle nastaveného vzhledu se uskuteční i tisk.

Pozemkové úpravy 
a práce se katastrem
Nejen pro pozemkové úpravy je určena funkce rozdělení plochy na menší části. Rozdělení je určeno tzv. dělicí linií (obecně lomená čára, ale samozřejmě stačí úsečka) a směrem dělení. Dělení proběhne na díly buď podle explicitně zadaného seznamu nároků, nebo na zadaný počet stejných dílů.

Například pro řešení břemen je užitečná konstrukce paralelních čar (k zadané lomené čáře se vytvoří čáry o zadané ekvidistantě).

Pro příslušný výkres (resp. jeho část podle zadané topologické hladiny) je možné vygenerovat pracovní podobu souboru NYSPA.

Práce s rastry I s rastrovými soubory připojenými pasivně lze alespoň dočasně provádět určité operace, a to především transformaci (umístění), úprava barevné palety, popřípadě nastavení barvy pro černobílé rastry. Pokud je rastrový soubor připojen nikoliv jen pro čtení, lze tato nastavení do souboru uložit. U aktivně připojeného souboru lze však také provádět jednoduché čištění automatizované (odstraňování "skvrn"), dále ručně lze provádět mazání či přidávání obsahu výplní polygonu.

Pro rastrové obrazy katastrálních map (systém JTSK, stabilní katastr) je podporováno automatizované oříznutí mapových listů na sekční rám spolu s transformací podle příslušného kladu. Mapový list se může transformovat projektivní transformací na rohy mapového listu.

Transformace Nad výkresy lze realizovat tzv. dynamické transformace, tj. umisťování výkresu z jiné souřadnicové soustavy do obrazového prostoru jiného výkresu. Není-li uvedeno jinak, obvykle se jako cílový souřadnicový systém chápe S-JTSK. Transformace lze zadat buď uvedením transformačních prvků (klíče), nebo identickými body (počet není omezen). Pro tyto účely je podporována transformace shodnostní, podobnostní a afinní. Výsledek transformace se může uložit, o transformaci lze vytvořit protokol.

Při otevření dvou seznamů souřadnic je možné po zadání dvou identických bodů nebo přibližných parametrů transformace spustit automatickou transformaci - hledání identických bodů s určením parametrů transformace.

Digitalizace Digitalizace může probíhat buď přímo kresbou grafických elementů podle rastrové předlohy, nebo tak, že jsou nejprve digitalizovány body do seznamu souřadnic. Ty pak lze dodatečně spojovat. Obvykle je vstupním zařízením myš, ale možné je také digitalizovat z Karu nebo X-planu (bez rastru).

V režimu digitalizace je podporováno inteligentní spojování (hledání blízkých bodů), aby nevznikaly tzv. nedotahy a přetahy či miniaturní trojúhelníkové plochy.


Doporučený hardware

  Operační systém Procesor Paměť Disk
Doporučeno WIN95/98/NT/2000 Pentium 400 MHz 128 MB 300 MB volné místo
Minimální WIN95/98/NT/2000 Intel 486 50MHz 32 MB 200 MB volné místo

Aktualizoval dne 09.01.2007 Ing. Svatopluk Sedláček